VOLG ZAKENMAMA OP INSTAGRAM

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe kun je als werkende ouder het beste stemmen?

Deze week gaan we weer naar de stembus. En met 26 partijen kunnen wij ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet kunt zien. Iedereen vindt iets anders belangrijk. Maar hoe kun je nou het beste stemmen als werkende ouder? In dit artikel hebben we de belangrijkste punten per partij uitgelicht, maar vind je ook diverse stemwijzers die we aanbevelen.

Welke partij zegt wat?

Woensdag 22 november gaan we stemmen tijdens onze landelijke verkiezingen. Wellicht weet je al op wie je gaat stemmen, maar misschien ben je nog zoekende. Verderop in dit artikel belichten we per partij wat zij zeggen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, werk, (jeugd)zorg en gezondheid. Daarvoor belichten we kort welke partijen iets zeggen over kinderopvang en verlof – omdat dit twee punten zijn waar we zelf ook vaker over schrijven.

Stemmen gratis kinderopvang

We hebben het natuurlijk al vaker over de kinderopvangplannen gehad. Als je gratis kinderopvang wilt, dan zijn er verschillende politieke partijen die zich daarvoor inzetten (in willekeurige volgorde):

1. D66: Wil kinderopvang als publieke voorziening, vergelijkbaar met basisscholen en middelbare scholen. Hun doel: gratis kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar, vijf dagen per week, aansluitend op ouderschapsverlof. Op korte termijn willen ze bijna gratis kinderopvang, waarbij 96% van de kosten vergoed wordt door de overheid. Voor alle kinderen, dus ook als ouders niet werken. Daarnaast willen ze prijzen reguleren om misbruik te voorkomen en stellen duidelijke spelregels voor kinderopvangorganisaties.

2. GroenLinks/PVDA: Ze willen kinderopvang als gratis basisvoorziening invoeren, gericht op een gelijke start voor alle kinderen.

3. Partij voor de Dieren: De partij streeft naar gratis kinderopvang voor mensen met een laag inkomen en het afschaffen van de arbeidseis voor kinderopvangtoeslag.

4. SP: De SP wil kinderopvang voor alle inkomens gratis maken, waardoor toeslagen overbodig worden. Ze willen stoppen met het nutteloos rondpompen van geld en de bureaucratie verminderen.

5. Volt: Volt wil de kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht de werksituatie van de ouders, gratis maken voor drie dagen per week. Ze overwegen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor hogere inkomens.

6. BIJ1: Kinderopvang wordt gratis

7. VVD: VVD pleit voor betere samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs, streven naar de dagschool en het verlagen van de belasting op werk. Ze willen ook een eenvoudiger belasting- en toeslagenstelsel, inclusief hervorming van de kinderopvangtoeslag naar bijna gratis kinderopvang voor werkenden.

8. NSC (Nieuw Sociaal Contract): De NSC wil financieringsarrangementen creëren om integrale kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar te vergemakkelijken, waardoor samenwerking tussen scholen, kinderopvang en andere instellingen wordt beloond. Ze pleiten voor het behoud van informele opvang, het omarmen van de rol van grootouders en kleinschalige gastouderopvang.

 

Lees ook: Ouders werken minder uur door wachtlijsten kinderopvang

Stemmen voor verlofregeling

Deze partijen zeggen iets over zwangerschap- en geboorteverlof (in willekeurige volgorde):

1. GroenLinks/PvdA: Ze willen het geboorte- en aanvullend geboorteverlof verlengen.

2. Partij voor de Dieren: Ze willen het zwangerschapsverlof en partnerverlof gelijktrekken en 100% betaald.

3. Volt: Volt wil flexibeler ouderverlof met een minimum van 16 weken zwangerschapsverlof voor de moeder. De overige 30 weken kunnen partners onderling vrij verdelen.

4. BIJ1: Partnerverlof wordt gelijkgetrokken met kraam- en bevallingsverlof. Ouders op verlof ontvangen 100% inkomen. Opvallend: ook pleit BIJ1 voor een menstruatieverlof.

 

Lees ook: Langer ouderschapsverlof, meer rechten en meer geld.

Speerpunten voor werkende ouders in de landelijke verkiezingen 2023

Dat werkende ouders het nu lastig hebben is niet nieuw. Hogere lasten, werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvang speelt hier allemaal in mee. Bij veel partijen staat de werkende ouder hoog op de agenda. Maar de invulling is uiteraard heel verschillend per partij. Dit is hoe verschillende partijen inspelen op de werkende ouder in hun verkiezingsprogramma (op alfabetische volgorde):

BBB

BBB wil het toeslagenstelsel omgooien: belastingvrij inkomen van €30.000 voorwerknemers en werkgevers. De partij streeft ernaar de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen, vooral als het gaat om gelijk werk. Dit is ook in lijn met de Wet gelijke behandeling. Ze pleiten voor een kinderopvangstelsel met minimale eigen bijdrage en toegang tot gastouderopvang voor flexwerkers. Compensatie voor gezinnen door het toeslagenschandaal en snelle gezinshereniging zijn prioriteiten. Mantelzorgers verdienen ondersteuning met tijdelijke vervanging, passende vergoedingen en erkenning, zonder dat het professionele zorg vervangt, tenzij families dat zelf willen. Kortom, een veelzijdige aanpak voor een rechtvaardiger en ondersteunend sociaal beleid.

BIJ1

Pleit voor een 30-urige werkweek met behoud van loon en gelijktrekken van partnerverlof met kraam- en bevallingsverlof. Ouders op verlof ontvangen 100% inkomen en kinderopvang wordt gratis. Onbetaald ‘vrouwenwerk’ zoals mantelzorg wordt beter gecompenseerd. Strenger toezicht op werknemersnoden, zoals kolven en bidden op de werkvloer. Invoering van menstruatieverlof en toegankelijke werkplekken, met het recht op thuiswerken en ondersteuning op de werkvloer. Vrijheid voor werknemers om werktijden te bepalen en eerlijke vergoedingen voor stages. Het recht van zwangere en bevallende mensen om zelf beslissingen te nemen over hun lichaam wordt benadrukt.

CDA

Streeft naar vergrote bestaanszekerheid, met hervormingen in belasting- en toeslagenstelsels en verhoging van kinderbijslag en kindgebonden budget. Kinderopvang wordt als het aan hen ligt voor kinderen van 2 tot 4 jaar twee dagen per week volledig vergoed, met verbeteringen in het huidige stelsel op korte termijn. Gezinnen krijgen meer keuzevrijheid in verlofopname en het CDA pleit voor een minister voor het Gezin en een generatietoets. Belastingen en toeslagen worden hervormd met duidelijke tarieven. Het CDA wil een snellere, mensgerichte compensatie voor toeslagenouders met maatwerk, materiële schadevergoeding en immateriële ondersteuning. Mantelzorgers worden beter ondersteund, met praktische hulp en respijtzorg.

BVNL

BVNL wil dat het aantrekkelijker wordt om meer te werken door de deeltijdmalus op te heffen. Ze willen dit bereiken door het toeslagenstelsel af te schaffen en belastingen op werk te verminderen. Ook vinden ze dat abortus het individuele recht van de vrouw is, binnen de grenzen van de bestaande wetten.

ChristenUnie

ChristenUnie heeft heel veel punten voor werkende ouders. Samengevat pleiten zij voor een gericht familie- en gezinsbeleid met samenhangende visie en beleid. Ze willen een minister verantwoordelijk maken voor gezinsbeleid, met jaarlijkse monitoring in de ‘Staat van het gezin’. Het belang van de eerste 1000 dagen voor kinderen wordt benadrukt, met ondersteuning via het actieprogramma Kansrijke Start en goede geboortezorg. Het kinderopvangstelsel moet herzien worden met nadruk op keuzevrijheid, inclusiviteit en non-profit organisaties. De toeslagen worden afgeschaft en vervangen door een maandelijks uitkeerbare belastingkorting. Er wordt ingezet op gezonde relaties, een gezinsvriendelijk belastingstelsel, een mantelzorgakkoord, uitgebreider ouderschapsverlof, en een beweging naar een 4-daagse werkweek. Voorlichting over prenatale tests wordt zorgvuldig en eerlijk gegeven, inclusief counseling zonder eigen risico.

D66

D66 streeft naar kinderopvang als publieke voorziening, vergelijkbaar met basisscholen en middelbare scholen. Hun doel is gratis kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar, vijf dagen per week, aansluitend op ouderschapsverlof. Op korte termijn willen ze bijna gratis kinderopvang, waarbij 96% van de kosten vergoed wordt door de overheid. Ook kinderen van ouders zonder betaald werk hebben toegang. Ze reguleren prijzen om misbruik te voorkomen en stellen duidelijke spelregels voor kinderopvangorganisaties. D66 bevordert een rijke schooldag, met kansen voor sport, cultuur, muziek en huiswerkondersteuning. Gezonde maaltijden op school worden gestimuleerd voor een gezonde leefstijl.

Forum Voor Democratie

Forum voor Democratie wil de bijstandsuitkering als vangnet, geen hangmat, met een focus op het voorkomen van een armoedeval. Ze benadrukken dat uitkeringen niet royaal moeten zijn en dat het inkomen van niet-werkenden niet hoger mag zijn dan dat van werkenden. Om werk aantrekkelijker te maken, pleiten ze voor verlaging van de belasting op arbeid, mogelijk met een hoge belastingvrije voet. Mantelzorg wordt gestimuleerd door innovatieve benaderingen zoals generatiewoningen, en ze pleiten voor grondige vereenvoudiging van belastingen, toeslagen en premies. Kinderbijslag willen ze omzetten in een forse kindgebonden aftrekpost boven de belastingvrije voet. Ten slotte zijn ze tegen uitkeringen en (kinder)toeslagen voor mensen die in het buitenland verblijven.

GroenLinks/ PvdA

GroenLinks/PVDA wil kinderopvang als gratis basisvoorziening, gericht op een goede start voor elk kind. Ze streven naar publieke kinderopvang, zonder winstoogmerk, met een prijsplafond en voorrang voor bepaalde groepen. Het geboorte-, zorg- en rouwverlof wordt uitgebreid, en werknemers krijgen het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. Ontwikkelkansen voor kinderen mogen niet afhangen van financiële situatie, en ze willen de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten met wetgeving en een certificeringsstelsel. Ze pleiten voor meer publieke regie op zorg, volkshuisvesting, openbaar vervoer, energie en kinderopvang, met beperking van marktmacht en terugdraaien van privatiseringen waar nodig.

NSC

NSC pleit voor een goede regeling voor de rijke schooldag, waarbij basisscholen samenwerken met instellingen voor buitenschoolse activiteiten. Ze willen financieringsarrangementen om integrale kindcentra te vergemakkelijken en de samenwerking tussen scholen, kinderopvang en andere instellingen te belonen. Informele opvang door grootouders en gastouderopvang moeten erkend worden, en ze willen de toetreding tot de sector vergemakkelijken. Ze stellen instellingsfinanciering voor in de formele kinderopvang, vervanging van kinderopvangtoeslag door inkomensafhankelijke bijdrage, en verhoging van het kindgebonden budget. Werkenden krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget, en NSC pleit voor flexibiliteit in arbeidsrelaties voor mantelzorgers. Ze willen betere bekendheid van voorzieningen voor mantelzorg en het recht om buiten werktijd niet gestoord te worden. Investeren in gezonde leefstijl van de jeugd en een ambitieus sportbeleid zijn ook speerpunten, samen met aandacht voor neerslachtigheid en depressies onder tieners en eenzaamheid onder ouderen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor gratis kinderopvang voor mensen met een laag inkomen en schaft de arbeidseis af. Ze maken de kinderbijslag inkomensafhankelijk en willen investeren in kwaliteit en meer medewerkers in de kinderopvang. Het doel is om alle toeslagen overbodig te maken, zodat iedereen voldoende inkomen heeft voor basisbehoeften. De verlofregeling voor ouders wordt verruimd, met drie maanden volledig betaald ouderschapsverlof. Zwangerschaps- en partnerverlof worden gelijkgetrokken en betaald mantelzorgverlof en rouwverlof worden ingevoerd. Goede begeleiding bij borstvoeding, kolfruimtes op de werkplek, en onderzoek naar kunstvoeding zonder koemelk zijn speerpunten. Mantelzorgers krijgen financiële ondersteuning en extra aandacht om overbelasting te voorkomen. Gedupeerden van het toeslagenschandaal worden ruimhartig gecompenseerd, met maatwerk en collectieve oplossingen op alle sociale gebieden.

PVV

Is het meest beknopt in dit onderwerp: Steeds meer Nederlanders verkeren in diepe crisis (zowel werkenden als niet-werkenden). Ze vinden het onaanvaardbaar dat basisbehoeften niet meer worden gegarandeerd.

SGP

De SGP pleit voor een ministerie van jeugd- en gezinsbeleid en een nationale gezinspas met kortingen op gezinsactiviteiten. Relatietherapie wordt gratis, en er komt wettelijk recht op rouwverlof. Het belastingstelsel moet gezinsvriendelijk zijn. Ze willen geen mogelijkheden voor meerouderschap of draagmoederschap. Ook het homohuwelijk wordt wat hen betreft teruggedraaid. Ze willen het klassieke gezin opnemen in de grondwettelijke bescherming. De overheid investeert als het aan de SGP ligt in een pedagogisch klimaat, financiële steun voor niet-werkende ouders, en hechting in het eerste levensjaar. Onbetaalde arbeid, zoals mantelzorg, wordt opgewaardeerd. Belastingen moeten naar gezinsdraagkracht en het stelsel van kindregelingen wordt vervangen door een eenvoudige kinderbijdrage. De SGP wil een eerlijker belastingstelsel, werknemersrecht op onbereikbaarheid en een Deltaplan mentale gezondheid.

SP

De SP wil het toeslagenstelsel overbodig maken door inkomens te verhogen en zorg, wonen, en kinderopvang voor alle inkomens betaalbaar te maken. Ze streven naar gelijke beloning voor gelijk werk, willen de ‘kostendelersnorm’ afschaffen, en voorkomen boetes voor mantelzorgers. De partij benadrukt gendergelijkheid in salaris en streeft naar een eerlijke overheid die naast de mensen staat, niet tegenover hen. Ze willen een einde maken aan eindeloos procederen en schade veroorzaakt door de overheid ruimhartig vergoeden. De ervaringen in Groningen, Limburg en het toeslagenschandaal tonen het belang van een betrouwbare overheid.

Volt

Volt wil gelijke kansen in het onderwijs bevorderen door kinderopvang toegankelijk te maken voor alle kinderen, ongeacht de werkstatus van ouders, met een geleidelijke overgang naar publieke financiering. Ontwikkelplekken voor kinderen vanaf 2 jaar moeten focussen op brede ontwikkeling. Gratis kinderopvang voor drie dagen per week, met mogelijk een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor hogere inkomens, wordt nagestreefd. Flexibel ouderverlof, waarbij doorbetaald loon niet onder het minimumloon zakt, wordt ingevoerd. Een maandelijkse huishoudtoelage vervangt alle toeslagen, heffingskortingen en premies, als stap naar een basisinkomen. Volt wil de toeslagenaffaire snel afhandelen en bedrijven verplichten gendergelijkheid en loonkloven openbaar te maken en gendergelijkheid te bevorderen.

VVD

De VVD streeft naar nauwere samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs, met de ambitie van een dagschool en integratie van opvang en onderwijs. De partij wil de belasting op werk verlagen om arbeid aantrekkelijker te maken en de werkkostenregeling verruimen. Het belasting- en toeslagenstelsel wordt vereenvoudigd en op termijn wil de VVD af van het toeslagenstelsel. Kinderopvang moet goedkoper worden voor werkenden, met de kinderopvangtoeslag hervormd naar bijna gratis opvang. De VVD erkent onrecht jegens toeslagenouders en Groningers en zet stappen om dit onrecht zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Vul een stemwijzer in

Woensdag kun je echt een verschil maken. Bedenk voor jezelf wat JIJ belangrijk vindt en check dan bij welke partij dit terugkomt. Onthou dat je in dit artikel slechts samenvattingen leest. Nuances kunnen daardoor zijn weggevallen. Daarnaast zijn er nog veel meer punten die je wellicht belangrijk vindt, zoals o.a. klimaat en de wereld kunnen doorgeven aan je kinderen. Het is aanbevolen om de verkiezingsprogramma’s zelf nog even door te lezen (of spitten) van de partij die je in gedachten hebt, om een goede keuze te kunnen maken. Of vul een of meerdere stemwijzers in, zoals o.a. de stemwijzer kieswijsouders.nl, kieskompas of kieswijzer

Bekijk ook zeker het stemgendergelijk platform van WomenInc. Hier worden de partijen uiteengezet op basis van gendergelijkheid.

Lees ook: hoe je slim stemt op een vrouw

 

 

Header: © Karolina Grabowska via Pexels

interessant artikel? deel het bericht

Lees verder

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

ZOEK PER CATEGORIE

Zoek

Ontvang de nieuwsbrief

Tijd voor jezelf

Het ultieme momentje voor jezelf, wekelijks in je inbox? Yes! Elke maandag sturen we je 3 bite-sized stukjes content, speciaal voor jou geselecteerd. Perfect voor als je 5 minuutjes voor jezelf hebt op de bank, in bed of – tja, laten we maar gewoon eerlijk zijn ;) – op de wc. 

Geen standaard nieuwsbrief, maar elke week jouw portie me-time. Mails om naar uit te kijken, voor en door zakenmama’s.