VOLG ZAKENMAMA OP INSTAGRAM

Algemene Voorwaarden - Zakenmama.nl

artikel 1 - definities

 1. Zakenmama, onderdeel van C-You Online, gevestigd te Pijnacker, KvK-nummer 69657584, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als platform.
 2. De bezoeker van het platform wordt aangeduid als bezoeker.
 3. De persoon die een aankoop doet in de webshop of deelneemt aan een event wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.

artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten door of namens platform waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden. 
 3. Platform is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor consument, heeft consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De (inkoop)voorwaarden van de zakelijke consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Producten of cursussen waar platform als affiliate voor optreedt zullen worden aangeschaft bij een derde partij. Bezoeker is bij een dergelijke aankoop onderworpen aan de voorwaarden zoals kenbaar gemaakt door de aanbieder van de aanbevolen cursus of product.

artikel 3 - aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Producten blijven, zonder dat deze direct worden besteld, in het winkelmandje staan. De prijs zoals aangegeven ten tijde van de aankoop is de geldige prijs.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Er kunnen echter kleurafwijkingen ontstaan afhankelijk van de instelling van een beeldscherm.
 4. Platform kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Hoewel de beschikbaarheid van de producten op de website kan worden aangegeven, kan platform de beschikbaarheid van het product niet garanderen. Platform behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder aansprakelijkheid te herzien, het beschikbaar stellen van een of alle producten stop te zetten of om een ​​bestelling te annuleren.

artikel 4 - overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien consument vooraf met iDeal betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op consument na volledige betaling.
 3. Platform bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail. Voorafgaand aan de verzending van de bestelling, kan platform de bestelling nog steeds annuleren om redenen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.
 4. Platform zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

artikel 5 - Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, of de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar platform geen invloed op heeft.
 3. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van platform onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

artikel 6 - informatieverstrekking

 1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan platform.
 2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Platform zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Consument vrijwaart platform voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Platform heeft het recht de consument te vragen naar de reden van herroeping, maar consument is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de consument het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.
 3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op digitale producten waar direct toegang toe wordt verschaft.
 5. Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

artikel 8 - Verplichtingen bij herroeping

 1. Consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de consument.
 3. Platform stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de consument.
 4. Platform vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen nadat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

artikel 9 - Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Consument meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan platform dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de consument het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument. Consument dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan platform.
 4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van consument, tenzij er sprake is van een defect of een verkeerd artikel is verzonden.

artikel 10 - Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. Platform is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Platform levert enkel in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Platform streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Platform zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

artikel 11 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Wanneer consument de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is platform gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Platform is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Platform is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Platform is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 4. Platform is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
 5. Platform is niet aansprakelijk voor producten of cursussen van derden, die door platform worden aangeraden. De voorwaarden van de betreffende partijen zijn van toepassing op de aanschaf daarvan.
 6. Platform is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 7. In het geval dat platform een schadevergoeding verschuldigd is aan consument voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel tweemaal het bedrag dat door platform aan consument is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. De consument vrijwaart platform tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde producten.

artikel 13 - Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van platform berusten bij platform en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Dit geldt tevens voor video’s en artikelen geplaatst op het platform.
 3. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 
 4. Bij inbreuk komt platform een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 5. Eigendom van door platform geleverde producten gaat pas over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.

artikel 14 - Aanbiedingen en acties

 1. Platform kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is platform niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Platform bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt platform het recht de bestelling te annuleren.

artikel 15 - Evenementen

 1. Platform behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een live evenement. Indien de locatie of data wordt gewijzigd, heeft consument het recht zich kosteloos in te schrijven voor een live evenement op een ander moment. Indien er geen ander evenement plaatsvindt, heeft consument recht op restitutie.
 2. Indien een evenement offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar platform geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd het evenement online te geven.
 3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is mag het deelnamebewijs worden doorverkocht, zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevereisten voldoet en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.
 4. Het toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is consument zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Platform kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.
 5. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een evenement dient dit kenbaar te worden gemaakt aan platform en het is uitdrukkelijk verboden deze content te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op sociaal media wanneer platform in het bericht wordt getagd en geen duidelijk inhoudelijk materiaal zichtbaar is. Wanneer andere bezoekers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 6. Indien platform tijdens een evenement beeldmateriaal maakt voor promotionele doeleinden zal zij dit tijdig kenbaar maken.
 7. Platform houdt zich het recht voor consumenten die door hun gedrag het verkoop van een evenement belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming uit te sluiten. Dit laat de verplichting tot betaling onverlet.

artikel 16 - Platform en community

 1. Platform kan niet garanderen dat alle informatie op de website correct en up to date is.
 2. Bezoeker verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van platform. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten.
 3. Het is tevens niet toegestaan reclame te maken voor eigen websites, blogs of social media accounts of zich op andere wijze commercieel uit te laten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Het staat platform te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

artikel 17 - klachten

 1. Consument is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan platform. Platform streeft ernaar binnen 10 werkdagen op klachten te reageren.
 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.
 3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt. 
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

artikel 18 - garantie

 1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.
 2. Platform garandeert dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden volgens conformiteit en dat de producten eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn.
 3. Om een beroep te doen op de garantie dient consument het defect duidelijk te omschrijven, de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven service-adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

artikel 19 - Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin platform is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens platform en betrokken derden 12 maanden.